مسکونی

مجتمع مسکونی پارک مینیاتور (الهیه تهران)
برج مسکونی مهتاب (پروژه عمارت هشتم شرق مشهد)