بیمارستان ها

مرکز قلب تـهران

بیمارستان پاستور بم
بیمارستان بهار همدان
بیمارستان شهید رجایی
بیمارستان رازی تهـران
بیمارستان شریعتی تهران

بیمارستان مطهری ارومیه
بیمارستان فرشچیان همدان

کلینیک ویژه افضلی پور کرمان

اورژانس بیمارستان قائم مشـهد
پروژه بیمارستان پـارس زاهدان

بیمارستان 96 تختخوابی لـنگرود

بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان
پروژه کلینیک چشم پزشکی خاتم النبیین

بیمارستان 240 تخت خوابی بـاهنر کرمان

مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امید مشهد