دفتر کار اداری

دانشگاه صنعتی شاهرود
بانک صادرات گرگان
باغ موزه بانک مرکزی
پروژه بیمه ایران همدان
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان
دفتر مرکزی شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران
پروژه ساختمان اداری آب و فاضلاب زرگنده
پروژه مجتمع قضایی خانواده و اطفال شهر زیبا
دارو سازی سبحان رشت