فرودگاه- ایستگاه های حمل و نقل

فرودگاه امام خمینی (ره) (پروژه ترمینال سلام)
فرودگاه بین المللی کیش (پروژه ترمینال جدید مسافری)